Stadgar

Antagna i en första läsning vid extra möte med kårstämman 2012-11-26, samt i en andra läsning vid ordinarie möte med kårstämman 2013-07-09.

1 § Allmänt

Norrtälje sjöscoutkår, i dessa stadgar kallad kåren, är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och -avdelningar vilka kan anta egna stadgar. Kåren är ansluten till Scouterna.

2 § Medlemskap

Medlemskap i kåren beviljas av kårstyrelsen eller den kårstyrelsen utser. För att ansökan ska beviljas fordras
att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt,
att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans medgivande samt
att sökande har förklarat sig villig att följa scoutlagen eller har avlagt scoutlöftet.

Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala medlemsavgift eller utesluts.

Kårstyrelsen kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren. Beslut om uteslutning ska anmälas till styrelsen i Scouternas riksorganisation. Kårstyrelsens beslut om uteslutning kan överklagas till Scouternas styrelse.

3 § Kårens ledning och organisation

Kårens högsta beslutande organ är kårstämman.

Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter.

Kårens medlemmar indelas i spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter, utmanarscouter och roverscouter och organiseras i scoutavdelningar, vilka indelas i patruller.

Scoutavdelningarna leds av ledare. Till ledare kan utses en medlem som är väl förtrogen med scoutrörelsens mål och metod, har avlagt scoutlöftet, är myndig, visar intresse och förståelse för scouternas utveckling samt i övrigt är lämpad för sin ledaruppgift. Ledare utses av kårstyrelsen.

4 § Kårstyrelsens sammansättning

Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst tre övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga. Minst en ledamot i kårstyrelsen bör vid valtillfället vid ordinarie stämma vara under 20 år.

5 § Val av kårstyrelse och mandatperiod

Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte kårstämman beslutar annat. Kårstämman beslutar om kårstyrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller för verksamhetsår.

6 § Kårstyrelsens uppgift

Kårstyrelsen ansvarar för kårens verksamhet. Detta innebär bland annat
att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar,
att ansvarig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet,
att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling samt
att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt.

7 § Kårstyrelsens sammanträden och beslutförhet

Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger om året efter kallelse av kårordförande.

Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och vald ledamot.

Kårstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

8 § Kårstyrelsens behörighet

Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför domstolar och andra myndigheter.

9 § Firmateckning

Kårstyrelsen kan utse en ledamot av kårstyrelsen eller annan att teckna kårens firma.

Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer.

Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt 8§.

10 § Kårstämmans sammansättning

Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar.

11 § Rösträtt och omröstning i kårstämman

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller
att varje medlem har en röst,
att rösträtt inte får utövas genom ombud,
att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning,
att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande, samt
att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör.
Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

12 § Närvaro- och yttranderätt vid möte med kårstämman

Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i 10§ angivna, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman med yttranderätt.

13 § Årligt möte med kårstämman

Möte med kårstämman ska hållas årligen, dock senast före Scouternas stämma de år denna hålls. Följande ärenden ska förekomma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för närmast föregående verksamhetsår
 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman
 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för närmast följande verksamhetsår
 11. Val av kårordförande och vice kårordförande
 12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter i stiftelsen Ida och Leonard Bergströms minne för närmast föregående verksamhetsår
 15. Val av kårens revisorer och revisorssuppleanter för stiftelsen Ida och Leonard Bergströms minne
 16. Val av kårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten inom scoutrörelsen för tiden intill nästa möte med kårstämman, samt av samma antal suppleanter för dessa

14 § Extra möte med kårstämman

Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst 25 eller en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet.

15 § Kallelse till möte med kårstämman

Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast tre veckor före mötet till dem som enligt 10§ har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt 12§ har rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista ska bifogas kallelsen.

16 § Öppnande av möte med kårstämman och protokoll

Möte med kårstämman öppnas av kårordföranden eller av den kårstyrelsen utser. Genom kårstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötesordföranden och protokolljusterarna.

17 § Motion till kårstämman

Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast två veckor före mötet.

18 § Årsredovisning

Kårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut.

Räkenskaperna och tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än tre veckor före dagen för kårstämma, överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än en vecka före dagen för kårstämma.

Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av kårstyrelsen läggas fram för kårstämman.

19 § Revisorer och revisorssuppleanter

Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av en eller, om kårstämman så beslutar, två revisorer. För varje revisor ska finnas en suppleant.

Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till kårens verksamhet.

Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.

20 § Uppgifter till Scouternas centrala medlemsregister samt medlemsavgifter till riksorganisation och distrikt

Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga kårens medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister samt att uppgifterna om medlemmarna är aktuella. Medlemmarna ska betala beslutad avgift till kår, riksorganisation samt eventuellt distrikt. Scouternas styrelse ansvarar för att varje medlem faktureras medlemsavgift till riksorganisationen, eventuell distriktsavgift och, om kåren så önskar, kåravgift. Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgifter till riksorganisationen.

21 § Stadgeändring

Beslut av kårstämman om ändring av dessa stadgar är giltigt om det fattas vid två på varandra följande möten med minst två månaders mellanrum och vid det sista mötet stödjas av minst två tredjedelar av de röstande.

22 § Upplösning

Upplösning av kåren kräver enhälligt beslut vid en ordinarie kårstämma eller beslut med minst tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande kårstämmor med minst 2 månaders mellanrum, varav den första ska vara ordinarie kårstämma.

Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen till kårstämman.

Vid beslut om upplösning kan kåren besluta om vem tillgångarna ska tillfalla. Fattas inget sådant beslut tillfaller tillgångarna Scouterna.

Beslut om upplösning ska meddelas Scouternas styrelse.