Föräldrars medverkan

För att kårens verksamhet ska fungera behövs hjälp från scouternas föräldrar. En halv­dags arbete per scout och termin är att betrakta som ett minimum.

Även om man inte kan vara ledare finns det många sätt att bidra. Här listas ett antal möjliga roller i kåren. Man kan också tänka sig andra roller än dessa, men det här kan vara en bra utgångs­punkt. Mer omfattande roller berättigar till reducerad medlems­avgift (110 kr/termin istället för 220 kr/termin; det är frivilligt för föräldrar att vara medlemmar i kåren).

Avdelningar

Kåren har en avdelning för spårare, en för upptäckare, en för äventyrare och en för utmanare. För varje avdelning finns en avdelnings­ledare som har huvud­­ansvar för avdelningens verksamhet. Dessutom finns ett antal andra vuxna ­ledare samt eventuellt en eller flera omyndiga ledar­­assistenter. Den som vill börja som ledare i vår kår måste (senast 45 dagar efter ledaruppdragets början) uppvisa utdrag ur belastnings­registret i enlighet med lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Båtgrupp

Båtgruppen svarar för skötsel och underhåll av kårens båtar, delvis i samverkan med kårens äldre scouter. Gruppen består av ett antal båtskötare och leds av en båtfogde. Båtfogden planerar och prioriterar under­hållet, som i huvudsak utförs under en fixardag per termin.

Materielgrupp

Materielgruppen svarar för skötsel och underhåll av kårens materiel, samt för att hålla ordning i källaren på Mosebacke. Gruppen består av ett antal materiel­skötare och leds av en materiel­fogde. Materiel­fogden planerar arbetet, som i huvudsak sker under en fixardag per termin.

Mosebackegrupp

Mosebackegruppen svarar för skötsel och underhåll av kårstugan. Gruppen består av ett antal stug­skötare och leds av en stug­fogde. Stugfogden håller uppsikt över under­hålls­behovet och fördelar arbetet, som i huvudsak utförs under en fixardag per termin.

Narvengrupp

Narvengruppen svarar för skötsel och underhåll av Narvenstugan. Gruppen består av ett antal stug­skötare och leds av en stug­fogde. Stug­fogden håller uppsikt över under­hålls­behovet och fördelar arbetet, som i huvudsak utförs under en fixardag per termin.

Styrelse för kåren

Kårstyrelsen väljs av kårstämman, och har det yttersta ansvaret för att kårens verk­samhet och ekonomi sköts i enlighet med den verk­samhets­plan och den budget som antas av stämman. Styrelsen leds av en kår­ordförande som vid behov ersätts av vice kår­ordförande. Dessutom finns en sekreterare, en kassör och en eller flera övriga ledamöter.

Styrelse för Narvenstiftelsen

Narvenstiftelsen (egentligen Stiftelsen Ida & Leonard Bergströms minne) äger och förvaltar Narvenstugan. Stiftelsens styrelse består av kår­­ord­föranden samt ett antal ledamöter som utses av kår­styrelsen och ord­föranden för Roslagens scoutdistrikt. Styrelsen leds av en ordförande som vid behov ersätts av en vice ordförande. Dessutom finns en sekreterare, en kassör, en övrig ledamot och två suppleanter.

Städgrupp

Städgruppen svarar för städning av kårstugan Mosebacke. Gruppen består av ett antal städare som vardera städar en gång per termin.